Liên Hệ


DANH SÁCH LIÊN HỆ
STT Tên Điện thoại Email Chức vụ
1 Shin Hyo Seon 0903 007 074 arirangshin@gmail.com Tổng Giám Đốc
2 Lê Chí Nhân 0903 670 673 lechinhan@arirangchemical.com Phó Tổng Giám Đốc
3 Lee Kyu Hon 0937 925 600 klee@arirangchemical.com Giám Đốc R & D
4 Cho Chang Sik 0903 048 600 aricho110@arirangchemical.com Chuyên Gia Kỹ Thuật
5 Lê Quang Châu 0908 358 901 quangchau.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh
6 Đoàn Phương Điệp 0933 617 123 phuongdiep.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh
7 Trần Thị Phượng 0937 682 123 phuongtran.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh
8 Nguyễn Thanh Cam 0984 705 853 thanhcam.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh
9 Phan Việt Hưng 0984 046 467 viethung.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh
10 Huỳnh Lương Thanh Hữu 0902 975 304 thanhhuu.sal@arirangchemical.com Kinh Doanh